Historia

Historia i osiągnięcia Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej

Powstanie Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej i jego rozwój.

    Powstały 25  maja 1996 roku Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej jest kontynuatorem tworzonego w 1975 roku Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Legnicy w ramach powstałego Województwa Legnickiego, w skład którego weszły, z niewielkimi zmianami wioski, gminy, oraz miasta w obrębie dawnych powiatów: głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego i złotoryjskiego w dawnym Województwie Wrocławskim.
    Wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju, w nowo powstałych województwach tworzono, wówczas nowe samodzielne organizmy gospodarcze, związkowe. Tak powstał Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Legnicy, sfederowany w Polskim Związku Pszczelarzy, jako niezależna, samorządna, organizacja społeczno-zawodowa pszczelarzy, którego terenem działania zostało powstałe Województwo Legnickie z siedzibą w mieście Legnicy.
     W 1975 roku, w ramach ówczesnego Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu, na terenie nowo utworzonego Województwa Legnickiego było 15 kół pszczelarzy zrzeszających po- nad 630 członków Związku. Szczytowym okresem rozwoju pszczelarstwa w Województwie Legnickim był rok 1985. Ponad 1.300 członków Związku. W 2.491 pasiekach utrzymywano 40.722 rodziny pszczele. Potem gdy na nasz teren dotarł groźny szkodnik – pasożyt pszczeli, varroa jacobsoni, zdziesiątkował pasieki, podobnie jak w całym kraju. Ubyło 1.129 pasiek czyli 44,4 % stanu z 1985 roku. Zmalała liczba kół pszczelarzy do 27 oraz do 19.072 rodzin pszczelich.
     W roku 1989 pszczelarze województwa legnickiego posiadali 1.240 pasiek i 20.320 rodzin pszczelich. Najniższy stan pasiek, bo tylko 684 i najniższa liczba rodzin pszczelich -12.474 była w 1991 roku.
     Właśnie w roku 1991, 21–22 września Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Legnicy wspólnie z Zarządem Głównym Polskiego Związku Pszczelarskiego, zorganizował w Legnicy, w Akademii Rycerskiej i Hali Sportowo-Widowiskowej IX OGÓLNOPOLSKIE DNI PSZCZELARZA. Program DNI objął: Wystawę Pszczelarską; Sesję Popularno-Naukową nt. „Ochrona pszczoły - ochroną środowiska przyrodniczego”; Sympozjum naukowe nt. ”Miejsce apiterapii i apitoksynoterapii w naukach medycznych, w świetle obserwacji doświadczalnych i klinicznych”, oraz wycieczki turystyczno - poznawcze i odwiedziny w pasiekach pszczelarzy w regionach: legnickim, lubińskim i głogowskim.
     Dużym zainteresowaniem cieszyły się Sesja Popularno-Naukowa pod przewodnictwem prof. dr hab. Leona Bornusa z Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Oddziału Pszczelnictwa w  Puławach i Sympozjum Naukowe pod przewodnictwem  prof. dr hab. Artura Stojko z Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w ramach których naukowcy, specjaliści-wybranych dziedzin zaprezentowali łącznie 10 tematycznych referatów.
     Komitet Honorowy IX Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Legnicy, pod przewodnictwem Prezydenta Federacji Słowiańskich i Naddunajskich Związków i Organizacji Pszczelarskich, Prezesa Polskiego Związku Pszczelarskiego ks. dr Henryka Ostacha stanowili: Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej RP Adam Tański; Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych RP Maciej Nowicki; Wikariusz Generalny Archidiecezji Wrocławskiej ks. Biskup Józef Pazdór; Poseł na Sejm RP, Wojewoda Legnicki Adam Glapiński; Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Legnickiego Edward Zaczyński; Wiceprezydent Miasta Legnicy Edward Jaroszewicz, Dziekan Dekanatu Parafii Rzymsko-Katolickich w Legnicy ks. prałat Władysław Bochniak, oraz wymienieni już profesorowie. Leon Bornus i Artur Stojko.
     W realizacji tej uroczystości i bogatego programu uczestniczyli także: Prezes Zarządu WZP w Legnicy Alojzy Waclawek, lek. wet. pasiecznik w Złotoryi Romuald Molenda jako Sekretarz Sesji Popularno-Naukowej; lek. med. Jan Mielnikiewicz z Górniczo-Hutniczego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie, jako Sekretarz Sympozjum Naukowego. Wszystko to odbyło się w 750 rocznicę Bitwy Legnickiej i Milenium Śląska w Państwie Polskim.
     Zapowiadany kolejny podział administracyjny kraju, w postaci ograniczenia województw do 16 i powołanie na powrót powiatów sprawił iż podczas Walnego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Legnicy 25 maja 1996 roku, przekształcono go-utworzono Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy, uchwalając nowy Statut, który postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydziału V-go Gospodarczego zarejestrowany został 13 czerwca 1996 pod Syg. Akt V Rej. KR-3/96, KR D-5.
Terenem działania ZPZL stały się powiaty: Bolesławiec, Głogów, Jawor, Legnica, Lubin, Polkowice i Złotoryja, na terenie których było 921 pasiek i 19.239 rodzin pszczelich.
     Wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej zrzeszał 650 członków Związku, którzy w 19 kołach pszczelarzy, utrzymywali 728 pasiek i 17.900 rodzin pszczelich. Ponadto zanotowano (brak ścisłej ewidencji pasiek i liczby rodzin pszczelich niezrzeszonych pszczelarzy) 191 pasiek i 1.778  rodzin pszczelich u pszczelarzy niezrzeszonych. Łącznie na terenie działania Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w 7-miu powiatach było 919 pasiek, w których utrzymywano 19.678 rodzin pszczelich tj. 3,73 rodziny pszczelej na 1 km2 powierzchni terenu, przy wymaganiu 4-ch rodzin pszczelich na 1 km2 terenu dla zapewnienia dobrego zapylania roślin entomofilnych i zachowania równowagi w biocenozie przyrodniczej.
 
Struktura organizacyjna ZPZL
 
Jak już podano, ZPZL skupiał 650 członków w 19 kołach na terenach powiatów:
1)     Bolesławieckiego gdzie w 2 kołach: w Bolesławcu było 92 członków,  96 pasiek i 2.027  rodzin pszczelich, oraz w Warcie Bolesławieckiej 26 członków, 36 pasiek i 1.127 rodzin pszczelich.
2)     Głogowskiego w 2 kołach: w Głogowie było 85 członków, 93 pasieki i 2.233 rodziny pszczele i w Pęcławiu 14 członków, 14 pasiek i 291 rodzin pszczelich.
3)     Jaworskiego w 2 kolach: w Męcince 29 członków, 29 pasiek i 575 rodzin pszczelich, oraz w Paszowicach 33 członków, 35 pasiek i 771 rodzin pszczelich.
4)     Legnickiego w 4 kołach: w Legnicy 60 członków, 71 pasiek i 1.922 rodziny pszczele; w Chojnowie 34 członków, 36 pasiek i 727 rodzin pszczelich; w Kunicach 16 członków, 24 pasieki i 841 rodzin pszczelich; i w Prochowicach 8 członków, 9 pasiek i 137 rodzin pszczelich.
5)     Lubińskiego w 2 kołach: w Lubinie 90 członków, 98 pasiek i 2.037 rodzin pszczelich; i w Rudnej 12 członków, 12 pasiek i 285 rodzin pszczelich.
6)     Polkowickiego w 5 kołach: w Polkowicach 31 członków, 35 pasiek i 746 rodzin pszczelich; w Chocianowie 17 członków, 17 pasiek i 346 rodzin pszczelich; w Gaworzycach 9 członków, 10 pasiek i 320 rodzin pszczelich; w Przemkowie 24 członków, 30 pasiek i 1.095 rodzin pszczelich; i w Radwanicach 10 członków, 11 pasiek i 275 rodzin pszczelich,
7)     Złotoryjskiego w 2 kolach: w Złotoryi 41 członków, 50 pasiek i 1.440 rodzin pszczelich; w Zagrodnie 19 członków, 22 pasieki i 705 rodzin pszczelich
 
     W latach poprzednich istniały także kola pszczelarzy: w Gromadce w powiecie Bolesławieckim; w Jerzmanowej; w Kotli i Żukowicach w powiecie Głogowskim; w Jaworze; Mściwojowie i Wądrożu Wielkim w powiecie Jaworskim; w Krotoszycach, Legnickim Polu, Miłkowicach i Ruji w powiecie Legnickim; oraz koła pszczelarzy w Raszowej, Niemstowie i Ścinawie w powiecie Lubińskim.
Aktualnie wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r, Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej zrzesza 679 pszczelarzy, którzy jako członkowie Związku prowadzą 750 pasiek w których utrzymują 16.628  rodziny pszczele. Ponadto wśród pszczelarzy niezrzeszonych doliczono się 210  pasiek, w  których utrzymywanych jest 2,530 rodzin pszczelich.
 
     Łącznie w regionie legnickim aktualnie jest 960 pasiek i 19.158 rodzin pszczelich. 3,62 rodziny pszczelej na 1 km2 powierzchni terenu, przy wymaganiach 4 rodzin pszczelich na 1 km2.
 
     Pierwszym Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Legnicy był nie żyjący już działacz pszczelarski w Legnicy Jan Baran, który funkcję tą pełnił zaledwie 7 miesięcy. 27 listopada 1976 roku funkcję Prezesa Zarządu WZP przejął zasłużony działacz pszczelarski z Lipiec k/ Legnicy, zmarły Wojciech Białas, który zrezygnował z tej funkcji 18 marca 1978 roku na rzecz Rudolfa Skorupy, nie żyjącego także pszczelarza hodowcy matek pszczelich w Głogowie, pełniąc tą funkcję Prezesa WZP w Legnicy do 30 listopada 1978 roku. W następnych latach Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Legnicy i jego Zarządowi prezesowali: od 1 grudnia 1978 roku do 3 lipca 1983 roku Czesław Jung, pszczelarz z Głogowa, który wyemigrował do Berestu w województwie nowosądeckim. Od 4 lipca 1983 roku do 23 kwietnia 1988 roku Józef Komisar pszczelarz z Legnicy wieloletni Prezes Koła Pszczelarzy w Miłkowicach. Następnie 24 kwietnia 1988  roku do 25 maja 1996 roku, (jako Prezes WZP) pszczelarz i Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Lubinie i od 26 maja 1996 roku do 12 lutego 2012 r (w latach 1989 - 2000 członek Zarządu i Wiceprezes Polskiego Związku Pszczelarskiego) Alojzy Wacławek, aktualnie Honorowy członek PZP i Honorowy Prezes ZPZL w Legnicy.
 
W aktualnej strukturze organizacyjnej Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej działają określone aktualnym Statutem władze:
1)     9-cio osobowy Zarząd składający się z Prezesa (aktualnie jest nim Waldemar Kudła delegat z koła Pszczelarzy w Przemkowie) 2-ch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i 2-ch członków Zarządu.
2)     5-cio osobowa Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Sergiusza Saradowa Prezesa Koła Pszczelarzy w Legnicy.
3)     5-cio osobowy Sąd Koleżeński pod przewodnictwem Bolesława Banasia Prezesa Rejonowego kola Pszczelarzy w Lubinie.
 
     Kadencja w/w władz trwa 4-ry lata. Władze Związku są wybierane podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, podczas którego następuje także wybór Delegatów na Krajowy Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskie w liczbie 4-ch reprezentantów spośród delegatów wybieranych w kołach pszczelarzy, uczestniczących  w Walnym Zjeździe Związku.
 
Związek utrzymuje Biuro w którym zatrudnione są dwie osoby. Kierownikiem  Biura jest 
aktualnie Marta Kopytek–Mikulewicz, a finansami zajmuje się pani Lucyna Sroka.
 
Podstawowa działalność Związku.
 
     Działania Związku uwzględniają potrzeby dalszego rozwoju pszczelarstwa w regionie legnickim terenie działania Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy, które wymagają dalszego zwiększania pogłowia pszczół w powiatach i gminach by nastąpiły w całym regionie legnickim oczekiwane i pożądane stany minimum 4 rodzin pszczelich na 1 km2 terenu, a także w trosce o korzyści dla pszczelarzy–członków Związku prowadzących pasieki. Określane w Kierunkach Działalności Programowej Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy na 4 - ro letnie kadencje.
     Obejmują one działalność samorządową i organizacyjną; upowszechnianie wiedzy pszczelniczej, ochronę zdrowia pszczół i utrzymywanie higieny w pasiekach; polepszanie stanu pogłowia pszczół; starania o polepszanie bazy pożytkowej dla pszczół; oraz działania gospodarcze i finansowe Związku, a mianowicie:
 

A.   W działalności samorządowej  i organizacyjnej :
 
1)     Działalność koordynacyjna w ramach Wojewódzkiej Rady Koordynacyjnej Dolnośląskich Związków Pszczelarzy (utworzonej w 2000 roku w uzgodnieniu z Urzędem Wojewody Dolnośląskiego), wspólnie z wszystkimi związkami i organizacjami pszczelarskimi działającymi na terenie Dolnośląskiego Województwa, szczególnie w przedmiocie wspólnej organizacji przy udziale Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, realizowanego od 2000 roku Konkursu na „Wzorową Pasiekę” i „Wzorowe Gospodarstwo Pasieczne” Dolnego Śląska pod Honorowym Patronatem Wojewody Dolnośląskiego i Marszałka Dolnośląskiego Województwa.
Dotychczas w 17-tu edycjach Konkursu na „Wzorową Pasiekę” Dolnego Śląska uczestniczyło 246 pasiek, (liczących od  20  do  80 rodzin  pszczelich) w tym 57 w regionie jeleniogórskim zgłoszonych przez RZP w Jeleniej Górze; 103 pasieki w regionie legnickim, zgłoszone przez ZPZL w Legnicy; 78 pasiek w regionach wałbrzyskim i wrocławskim zgłoszonych przez RZP-DZP we Wrocławiu i 6 pasiek w powiecie oławskim zgłoszone przez RZP w Oławie
Spośród tych pasiek I-sze miejsca i Złote Medale zdobyło 19 pasiek, w tym pasieka Wacława Ratyńskiego w Kuźnicy Czeszyckiej k/Milicza trzykrotnie pod rząd, zdobywając Proporzec Przechodni „Wzorowej Pasieki” Dolnego Śląska na stałe; 32 pasieki zdobyły II-gie miejsca i Srebrne Medale, 42 pasieki zdobyły III-cie miejsca i Brązowe Medale; 72 pasieki zdobyły wyróżnienia.
W 10-ciu edycjach Konkursu na „Wzorowe Gospodarstwo Pasieczne” Dolnego Śląska (powyżej 80 rodzin pszczelich) uczestniczyło 15 gospodarstw pasiecznych: w tym 3 gospodarstwa pasieczne w regionie jeleniogórskim, zgłoszone przez RZP w Jeleniej Górze; 1 gospodarstwo pasieczne Elżbiety i Romana Śmieszków w Przemkowie, trzykrotnie w regionie legnickim, zdobywając złoty medal trzykrotnie pod rząd, zgłoszone przez ZPZL w Legnicy; 10 gospodarstw pasiecznych w regionach wałbrzyskim i wrocławskim, zgłoszone przez DZP we Wrocławiu i 1 w powiecie oławskim zgłoszone przez RZP w Oławie.
Spośród gospodarstw pasiecznych I-sze miejsca i Złote Medale „Wzorowego Gospodarstwa Pasiecznego” Dolnego Śląska zdobyły 2 gospodarstwa: Izabeli i Leszka Tumielewiczów w Zgorzelcu i gospodarstwo pasieczne Pawła Panka ze Strąkowej k/Ząbkowic Śląskich, trzykrotnie pod rząd, zdobywając Proporce Przechodnie „Wzorowego Gospodarstwa Pasiecznego” Dolnego Śląska na stałe. 3 gospodarstwa zdobyły II-gie miejsce i Srebrne Medale; 1 gospodarstwo zdobyło III-cie miejsce i Brązowy Medal, oraz 4 gospodarstwa pasieczne zdobyły Wyróżnienia Specjalne.
Głównym organizatorem w/w Konkursu jest  Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy i Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przy współudziale:
  • Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
  • Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Dolnośląskiego we Wrocławiu,
  • Dolnośląskiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu,
  • Dolnośląskiego Inspektoratu  Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
  • Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu,
  • Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu,
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, fundatora nagród i wyróżnień.
 
Efekty Konkursu są prezentowane podczas Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina organizowanego od 17-tu lat, w ostatnią sobotę i niedzielę września, przez Urząd Miasta i Gminy w Przemkowie przy udziale Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy.
 
2)     Otaczanie opieką członków Związku, pozyskując zarazem pszczelarzy pozostających poza strukturami Związku, w tym młodzieży rekrutującej się z szkół rolniczych m.in. poprzez popularyzację informacji i instruktażu o znaczeniu dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej i roli pszczelarstwa.
3)     Kontynuacja systematycznego zaopatrywania pszczelarzy–członków Związku w sprzęt pasieczny, literaturę fachową i inne niezbędne pomoce do prowadzenia pasiek w nowoczesnej gospodarce pasiecznej. Otaczanie opieką pszczelarzy starszych, z wieloletnim doświadczeniem, stanowiącym przykład wytrwałości i koleżeńskości w pszczelarskiej profesji, dla młodszego pokolenia adeptów sztuki pszczelarzenia.
4)     Kontynuacja działań w zachęcaniu pszczelarzy pozostających poza strukturami Związku do wstępowania do ogniw związkowych, m.in. przez propagowanie korzyści z grupowych działań związkowych. Zwiększanie kontaktów ze szkołami zawodowymi szczególnie o profilu rolniczym, w propagowaniu pszczelarstwa i zachęcaniu młodzieży do podejmowania pszczelarskiego zawodu, służącego także ochronie środowiska i szeroko pojętej gospodarki żywnościowej.
5)     Kontynuacja udziału ZPZL w Legnicy, w realizacji wieloletniego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w zakresie szeroko pojętego szkolenia; w zwalczaniu chorób pszczół, szczególnie Varroa destructor; odbudowie i powiększaniu pogłowia pszczół, oraz w ułatwianiu przemieszczania rodzin pszczelich na pożytki.
 

B.   W upowszechnianiu wiedzy pszczelniczej:

1)     Poszerzanie wiedzy wśród członków Związku z zakresu wdrażania nowych metod gospodarki pasiecznej, w tym hodowli pszczół ras i linii przydatnych na terenie działania Związku poprzez organizację szkoleń w postaci kursów i tematycznych konferencji szkoleniowych, w ramach projektów finansowanych przez Agencję Rynku Rolnego, ze środków finansowych Unii Europejskiej i budżetu państwa.
2)     Kontynuacja udziału pszczelarzy–członków Związku, w corocznych spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Wojewódzką Radę Koordynacyjną Dolnośląskich Związków Pszczelarzy, oraz w corocznych inauguracjach sezonu pszczelarskiego na Dolnym Śląsku, w Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza, oraz pielgrzymkach na Jasną Górę w Częstochowie.
3)     Kontynuacja organizacji corocznego Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie, podsumowującego sezon pszczelarski, przy udziale organizacji pszczelarskich Dolnego Śląska, oraz sąsiednich terenów Wielkopolski i regionu Lubuskiego.
4)     Propagowanie czytelnictwa literatury pszczelniczej, m.in. poprzez prenumeratę przez członków Związku wydawnictw fachowych: „Pszczelarza Polskiego”, ”Pszczelarstwa” i „Pasieki” np. w formie zbiorowej prenumeraty w kołach pszczelarzy, bądź w formie dopłaty do składki członkowskiej.
 

C.   W zakresie ochrony zdrowia pszczół i utrzymania higieny w pasiekach:

1)     Kontynuacja przez Zarząd Związku i jego struktury terenowe, skutecznych działań związanych z ochroną pszczół przed chorobami zakaźnymi i szkodnikami pszczół takimi jak: Varroa destructor, zgnilce (złośliwy i kiślica), grzybice, oraz  chorobami wirusowymi jako podstawy do zachowania stanu pasiek pszczelich i wzrostu efektywności gospodarki pasiecznej.
2)     Starania o reaktywowanie rzeczoznawców chorób i zatruć pszczół, jako pomocników powiatowych lekarzy weterynarii, spośród pszczelarzy legitymujących się tytułem „mistrz pszczelarz”, oraz długoletnim stażem w działalności pszczelarskiej. Rzeczoznawcy ci, za zgodą i z upoważnienia powiatowych lekarzy weterynarii winni przeprowadzać kontrole wszystkich pasiek w poszczególnych miejscowościach, bez względu na fakt czy ich właściciele przynależą do Związku lub nie, w celu likwidacji i ograniczania możliwości występowania zagrożeń w rozwlekaniu zaraźliwych chorób pszczół, oraz likwidacji tzw. „cmentarzysk”- opuszczonych uli po spadłych skutkiem chorób.
3)     Kontynuacja zbiorowego zakupu za pośrednictwem ZPZL w Legnicy, skutecznych leków do zwalczania Varroa destructor, w oparciu o zawierane z ARR umowy, w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa i ich rozprowadzanie wśród pasiek pod kontrolą lekarzy weterynarii, z uwzględnieniem iż winne być leczone wszystkie rodziny pszczele bez względu na wysokość rekompensaty w postaci częściowego zwrotu kosztów za zakupione leki.

D.   W polepszaniu stanu pogłowia pszczół:

1)     Kontynuacja udziału w realizacji Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w zakresie zbiorowego zakupu, w oparciu o podpisywane z ARR umowy, matek pszczelich reprodukcyjnych i użytkowych, linii przydatnych dla pasiek w regionie legnickim z pasiek zarodowych i hodowlanych pozostających pod kontrolą Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, oraz pakietów i odkładów pszczół z uznanych w tym zakresie pasiek hodowlanych z pobliskiego terenu (Góry Śląskiej, Głogowa, Polkowic, Legnicy) w oparciu o zbiorowe zamówienia kół  pszczelarzy ZPZL.
2)     W realizacji zbiorowego zakupu matek użytkowych preferowane są matki naturalnie unasiennione, skutecznie przyjmowane podczas wymiany w rodzinach produkcyjnych. Zakup pakietów i odkładów pszczelich dla skutecznego zwiększania pogłowia pszczół.

W zakresie polepszania bazy pożytkowej dla pszczół:

1)     Kontynuacja zasady skoordynowanego przez  koła  pszczelarzy, wywozu pasiek na uprawy entomofilnych roślin, szczególnie upraw rzepaku, słonecznika i gryki, w oparciu o uzgodnienia ich lokalizacji z producentami rolnymi i przestrzegania zasad określonych w nowym zmodyfikowanym Kodeksie Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie” wydanym przez Polski Związek Pszczelarski i Głównego Lekarza Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2)     Starania poprzez Polski Związek Pszczelarski o prawne uregulowanie zasad odpłatności za usługi zapylania roślin przez pszczoły od wielohektarowych upraw i w sadach, w oparciu o podpisywane umowy za te usługi, z jednoczesnym zapewnieniem przestrzegania ochrony pszczół przy stosowaniu oprysków chemicznymi środkami podczas zwalczania szkodników i chwastów na zapylanych przez pszczoły uprawach.
3)     Kontynuacja sprawdzonej i skutecznej współpracy z Nadleśnictwami: Chocianów, Przemków i Świętoszów, w korzystaniu z pożytków wrzosowych pod okresową kontrolą przez koła pszczelarzy sposobu rozmieszczania pasiek i przestrzegania obowiązujących przepisów na pożytkach wrzosowych.

F.    W zakresie działalności gospodarczej i finansowej Związku:

1)     Kontynuacja działalności gospodarczej Związku w zakresie zaopatrywania członków Związku i ich pasiek w niezbędne środki produkcji jak: ule, sprzęt pasieczny, węzę, literaturę fachową, a także inne działania  związane z realizacją przedsięwzięć określonych w punktach: A;B;C;D; i F; w tym przedsięwzięcia finansowe przynoszące Związkowi korzyści.
2)     Pomoc Związku w zbywaniu przez pasieki członków Związku miodów i wosku, po możliwie korzystnych cenach hurtowych.
3)     Starania o zbiorowe zaopatrywanie pasiek członków Związku w dobre pasze dla pszczół  głównie w postaci dobrej jakości syropów  inwertowanych z firm, po możliwie korzystnych cenach łącznie z dostawą do pasiek.
4)     Kontynuacja corocznych opracowań składanych w Agencji Rynku Rolnego projektów na realizację przedsięwzięć i zakupów w ramach Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w zakresie: szkoleń; zwalczania chorób pszczół (zakupu leków); odbudowy pogłowia pszczół (zakupu matek pszczelich, pakietów i odkładów  pszczół); zakupu uli i sprzętu pszczelarskiego, oraz przyczep-lawet do przemieszczania pasiek na pożytki pszczele; zlecanie wykonywania  analiz miodu w oparciu o zgłaszane zamówienia z kół pszczelarzy ZPZL.
 
 
Jakubowo Lubińskie 10  września 2016 roku
Opracował: Alojzy Wacławek
Honorowy Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Lubinie.
Honorowy Prezes Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy.
Honorowy Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Dolnośląskich Związków Pszczelarzy.
Honorowy Członek Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Opracowano na podstawie:
Broszurowego wydawnictwa z maja 1996 r pt. „20 lat Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Legnicy”,
Statutu Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy uchwalonego 25 maja 1996 r.
Sprawozdań Zarządu ZPZL, oraz uchwał Walnych Zjazdów Sprawozdawczo-wyborczych.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage